POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO BELLEZABUTIK.COM

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności określa ogólne warunki oraz zasady postępowania i przetwarzania danych osobowych przez Administratora pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego  bellezabutik.com jest MEMTECH SPÓŁKA AKCYJNA (MEMTECH S.A.) z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000684022, wysokość kapitału akcyjnego 100.000,00 zł, NIP 8971841462, REGON 367622355 - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 3. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego bellezabutik.com są przetwarzane  przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 5. Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

§2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu Internetowego jest również dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 2. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:   
  a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 3. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową przez te osoby we własnym imieniu oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, posiadające zdolność do czynności prawnych, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 4. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora.
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w niżej wskazanych celach:
  a) Rejestracji konta w Sklepie Internetowym (cel - utworzenie indywidualnego konta i zarządzanie kontem) - Podstawa prawna: Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):
      • Niezbędne Dane osobowe: Adres e-mail, Imię i Nazwisko;
      b) Składania zamówienia w Sklepie Internetowym (cel - wykonanie umowy sprzedaży) - Podstawa prawna: Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):
      • Niezbędne Dane osobowe: Adres e-mail, Imię i Nazwisko, Adres: (Ulica, numer domu / numer mieszkania, Miejscowość, Kod pocztowy, Kraj (państwo), Numer telefonu;
      c) Subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) (cel - wykonanie umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną - Podstawa prawna: Zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
      • Niezbędne Dane osobowe: Adres e-mail;
      d) Korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym (cel - wykonanie umowy świadczonej drogą elektroniczną - Podstawa prawna: Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):
      • Niezbędne Dane osobowe: Adres e-mail, Imię i Nazwisko, Numer telefonu;
      e) Korzystania z usługi zamieść opinię, (cel - wykonanie umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną - Podstawa prawna: Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):
      • Niezbędne Dane osobowe: Imię i Nazwisko.
 6. Podczas Rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Istnieje możliwość zmiany hasła, w późniejszym czasie.
 7. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego bellezabutik.com mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 8. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego bellezabutik.com mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które Klienci zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawie funkcjonalności tych usług.
 9. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.


§3.UDOSTĘPNIANE, POWIERZANIE ORAZ CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a osoba której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
      a) przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi;
      b) podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta;
      c) podmioty kredytujące / leasingodawcy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta;
      d) dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących;
      e) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;
      f) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;
      g) dostawcy wtyczek społecznościowych, skryptów oraz narzędzi umożliwiających integrację strony Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych z usługami elektronicznymi zewnętrznych portali społecznościowych, w tym również: Meta Platforms Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij lub logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie Sklepu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).
      h) Dostawcy usług analitycznych oraz reklamowych - Google Analytics, Google Ads: Google Ireland, IE6388047V, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia;
      i) Dostawcy usług afiliacyjnych - Tradedoubler AB, 556575-7423, Birger Jarlsgatan 57A, 113 56 Stockholm
      j) TikTok - TikTok Technology Limited 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, IRELAND
      k) SalesManago - Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 21, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem 0000523346, REGON 122334666, NIP 6762447754
      l) Trustedshops - Trusted Shops Poland Sp. z o.o LOFTMILL – budynek LIXA C, ul. Kasprzaka 4 01–211 Warszawa, Tel.: +48 22 462 6400, E-Mail: serwis@trustedshops.pl, NIP: 5252759135
      m) SMSAPI - LINK Mobility Poland Sp. z o.o. zwana  "SMSAPI" jest częścią norweskiej grupy LINK Mobility Group (org. no 984 066 910)
 4. W przypadku udzielonej zgody na przetwarzanie Danych osobowych - Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora do momentu odwołania zgody, a po odwołaniu przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może ponosić Sprzedawca i jakie mogą być podnoszone wobec Sprzedawcy. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 5. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych osobowych jest wykonanie umowy, wówczas Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 6. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
 7. W przypadku dokonania przez Klienta subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Usługodawca będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 8. W przypadku żądania przez uprawnione organy Administracji Państwowej Administrator udostępnia Dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


§4. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
 2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
 3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.


§5. MECHANIZMY COOKIES, ADRESY IP

 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików - cookies. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, swój "czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Sprzedawcę produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy bellezabutik.com. Pliki cookies dają również możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
 2. Administrator wykorzystuje kilka typów plików cookies:
      a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów;
      b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów;
      c) Cookies podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielami stron internetowych (wyszukiwania lub map zamieszczanych na stronach). Ten rodzaj cookies pozwala dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów ich użytkowników – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (m.in. poprzez zliczanie, ilości osób, które kliknęły w daną reklamę i przeszły na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z cookies istnieje możliwość stworzenia tzw. ogólnych profili użytkowników, poprzez które zobaczą oni reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań. W ramach działalności Sprzedawca korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, które stosują pliki cookies (ang. third parties cookies).
 3. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu:
      d) uwierzytelniania Klienta i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
      e) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. W związku z możliwością korzystania przez Administratora w Sklepie Internetowym z usług reklamowych i analitycznych dostarczanych przez Google Ireland Ltd., Administrator wskazuje, że pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osób odwiedzających Sklep Internetowy (w tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez Google Ireland Ltd. znajduje się w polityce prywatności usług Google dostępnej pod adresem internetowym: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 5. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
 6. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu działań skierowanych na popularyzację Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 7. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. Klienci mają możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego, które wymagają plików cookies (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 8. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
      w przeglądarce Chrome
      w przeglądarce Firefox
      w przeglądarce Internet Explorer
      w przeglądarce Opera
      w przeglądarce Safari
      w przeglądarce Microsoft Edge
 9. Administrator może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP - numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu i jest przydzielany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (określenie regionów odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w działaniach dla bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści.
 10. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.


§6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Wycofanie zgody nie wywołuje żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Sklep Internetowy  może świadczyć jedynie za zgodą.
 4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 7. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
      a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
      b) wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
      c) wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
      d) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
      e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;
      f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 8. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to Danych osobowych zachowywanych dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Sprzedawcy obejmujących: imię, nazwisko, adres zamieszkania/adres korespondencyjny, numer zamówienia, adres e-mail - dane zachowywane dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 9. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego Danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem Danych osobowych objętych żądaniem.
 10. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Danych osobowych w przypadku:
      a) Kwestionowania prawidłowości swoich Danych osobowych – Administrator ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, jednakże na czas nie dłuższy niż 7 dni;
      b) Gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem;
      c) Dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one niezbędne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
      d) Gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego Danych osobowych – Administrator ograniczy ich wykorzystanie Danych osobowych na czas potrzebny do weryfikacji, czy przez wzgląd na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając Dane osobowe Klienta.
 11. Prawo dostępu do danych - Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza Dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych a także uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych Danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców Danych osobowych, planowanym okresie przechowywania Danych osobowych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania Danych osobowych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle Danych osobowych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem Danych osobowych poza Unię Europejską.
 12. Prawo do sprostowania Danych osobowych - Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego Danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego Dane osobowe dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej Administratora wskazany w §7 polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
 13. Prawo do przenoszenia Danych osobowych - Klient ma prawo otrzymać swoje Dane osobowe, dostarczone Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by Dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle Dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu elektronicznego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 14. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w §7 polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
 15. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełni żądanie albo odmówi jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mieć możliwości spełnić żądania w ciągu 30 dni, spełni je w ciągu kolejnych 60 dni informując Klienta uprzednio w terminie 30 dni od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 16. Klient ma możliwość zgłaszania Administratorowi skarg, zapytań i wniosków dotyczących przetwarzana jego Danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 17. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony Danych osobowych lub innych praw wynikających z RODO.


§7. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Sklep Internetowy poinformuje Klientów z 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Adres do korespondencji w związku z Polityką Prywatności: sklep@bellezabutik.com
 3. Inspektor Ochrony Danych: sklep@bellezabutik.com